CULTECT CLUB
Click Here
CHUNG TAY BẢO TỒN CÁC GIÁ TRỊ
Tìm hiểu

Chung tay

Gìn giữ các giá trị văn hoá

Bảo vệ

Các di sản văn hoá dân tộc và nhân loại

Các giá trị

Không thể bị lu mờ của văn minh nhân loại

Văn hoá

Thế giới

ĐÔI NÉT VỀ CHÚNG TÔI

About us

Cultect là một CLB được lập ra bởi một nhóm học sinh THPT trên địa bàn Hà Nội. Với mục đích là bảo vệ các di sản văn hoá vô giá của dân tộc, CLB có rất nhiều hoạt động ý nghĩa và đóng góp cho cộng đồng.

TIN TỨC

Vai trò của sinh viên trong giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc

Trong bối cảnh đất nước ta đang đẩy mạnh CNH, HĐH, hoàn thiện nền kinh tế thị trường, định hướng XHCN và hội nhập quốc tế mạnh mẽ, vấn đề giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trên nền tảng kế thừa di sản văn hóa của cha ông, kết hợp học hỏi những tinh hoa văn hóa nhân loại cần được đặc biệt chú trọng. Với vai trò là tổ chức đại diện cho sinh viên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam cũng như mỗi sinh viên cần phải làm gì tham gia thực hiện trọng trách này?

Đọc tiếp »

Hoạt động

Something went wrong.