Bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa, lịch sử

Một tiết mục nghệ thuật của đồng bào Mông ở xã Cổ Linh (Pác Nặm)

Mục tiêu cụ thể của tỉnh là đến năm 2030, bảo tồn và phát huy giá trị của các di sản văn hoá, lịch sử: Kiểm kê các loại hình di sản văn hóa, lịch sử đúng định kỳ; phấn đấu có thêm ít nhất 10 di sản văn hóa phi vật thể trong danh mục quốc gia; 05 di tích, danh thắng được xếp hạng quốc gia; 50 di tích, danh thắng được xếp hạng cấp tỉnh; bảo tồn và phát huy giá trị 02 di sản văn hóa phi vật thể; trùng tu, tôn tạo và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tối thiểu 40% số di tích, danh thắng đã được xếp hạng. Cơ bản sưu tầm được số hiện vật, lập được hồ sơ bảo tồn số di sản phi vật thể có giá trị, tiêu biểu của các dân tộc có nguy cơ mai một. Nâng cao và phát huy được các giá trị nghệ thuật trình diễn di sản văn hóa phi vật thể các dân tộc thiểu số để làm phong phú đời sống cộng đồng, quảng bá được trong và ngoài nước, bổ sung thêm được nguồn tài nguyên phục vụ cho du lịch nhân văn. Lập thêm hồ sơ đề nghị công nhận nghệ nhân ưu tú, nghệ nhân nhân dân; phấn đấu 50% số cán bộ văn hóa được đào tạo đúng chuyên ngành; 100% số cán bộ văn hóa được tham gia các lớp tập huấn bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ. Phát triển mạnh văn nghệ quần chúng, tổ chức đều khắp các hoạt động văn hóa ở cơ sở gắn với thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, tạo môi trường bền vững cho công tác bảo tồn văn hóa.

Những năm qua, các cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các hội, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở và các tầng lớp nhân dân đã thực hiện việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa, lịch sử trên địa bàn tỉnh và đạt được những kết quả nhất định. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 152 di tích trong danh mục kiểm kê, trong đó có 02 di tích quốc gia đặc biệt, 06 di tích quốc gia, 38 di tích cấp tỉnh. Các di tích sau khi được xếp hạng đã thành lập Ban Quản lý tại cơ sở, có quy chế hoạt động cụ thể, trong đó có 13 di tích đã được bảo tồn, tu bổ, tôn tạo, chống xuống cấp. Công tác bảo vệ, trông coi, hướng dẫn tham quan tại di tích đang dần được quan tâm.

Cùng với đó, nhiều di tích đã được khai thác, trở thành những điểm du lịch hấp dẫn thu hút người dân, du khách đến tham quan, tìm hiểu, góp phần thúc đẩy du lịch phát triển. Trong quá trình bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể đã thực hiện việc điều tra, kiểm kê, nhận diện được 291 di sản văn hóa phi vật thể các dân tộc trên địa bàn tỉnh, trong đó 14 di sản văn hóa phi vật thể đã được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Một số di sản văn hóa phi vật thể đã được bảo tồn, bước đầu được khai thác, phát huy hiệu quả gắn với du lịch và nâng cao đời sống văn hóa cho người dân trên địa bàn.

Tuy nhiên, công tác bảo tồn, phát huy các di sản văn hóa, lịch sử còn nhiều bất cập, chưa góp phần tích cực vào việc giáo dục truyền thống và đóng góp cho phát triển kinh tế – xã hội, nhất là phát triển du lịch văn hóa trên địa bàn. Một số nét bản sắc văn hoá truyền thống của các dân tộc đang dần bị mai một, nhiều làn điệu dân ca, điệu múa cổ truyền, nhạc cụ dân tộc, lễ hội dân gian, một số nghề thủ công truyền thống và phương tiện sinh hoạt hàng ngày bị thất truyền; nhiều di sản văn hóa phi vật thể chưa được quảng bá, khai thác. Trong khi đó, việc kiểm kê lại các di sản văn hóa, lịch sử theo chu kỳ 5 năm chưa kịp thời; còn 106 di tích đã được kiểm kê nhưng chưa lập được hồ sơ xếp hạng; nhiều di tích đã xếp hạng chưa được tu bổ, tôn tạo, phục hồi; hầu hết các di tích chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; một số di tích đã được tu bổ, tôn tạo nhưng chưa thể khai thác, phát huy giá trị; các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể chưa được khai thác đồng bộ trong cơ chế cộng sinh, tương hỗ với du lịch nên chưa phát huy được hiệu quả.

Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trên là do nguồn lực đầu tư cho bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, lịch sử ít, chưa đáp ứng nhu cầu; khả năng huy động nguồn lực xã hội hóa cho việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, lịch sử còn rất hạn chế; việc đầu tư cho văn hóa gắn với phát triển du lịch chưa nhiều; cơ sở vật chất và phương tiện phục vụ hoạt động văn hoá còn thiếu. Công tác quản lý nhà nước về văn hóa chậm được đổi mới, chưa kịp thời thể chế hóa các nghị quyết của Đảng thành các cơ chế, chính sách để quản lý các hoạt động văn hóa đồng bộ, đáp ứng yêu cầu. Mặt khác, tác động tiêu cực của cơ chế thị trường đã làm ảnh hưởng không nhỏ tới môi trường văn hoá; đời sống cộng đồng nhân dân còn nhiều khó khăn nên ít quan tâm đến việc bảo tồn phát huy giá trị các di sản văn hóa, lịch sử của địa phương.

Việc ban hành Nghị quyết về bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa, lịch sử trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2020 – 2030 nhằm kịp thời khắc phục những hạn chế còn tồn tại thời gian qua, tiếp tục thực hiện việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống sao cho phù hợp với tình hình thực tế từng địa bàn, từng dân tộc, gắn kết với nhiệm vụ phát triển kinh tế, đặc biệt là phát triển du lịch, xây dựng nông thôn mới, giáo dục thế hệ trẻ và phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.